19 enero 2009

FUNCIONS DEL PROFESSORAT DE P.T I AULES ESPECÍFIQUES

Els mestres de pedagogia terapèutica
Els mestres de pedagogia terapèutica han de distribuir el seu horari lectiu entre les activitats
següents:

1. Docència
Impartir docència en la part comuna del currículum, a l’alumnat amb més dificultats per
aprendre, principalment en les matèries que tenen un caràcter més instrumental.
Col·laborar en l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials o amb
dificultats d’aprenentatge dins l’aula ordinària.

2. Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials
Atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a
discapacitats o a altres circumstàncies personals que necessitin una atenció específica.
L’atenció comporta tant la docència a l’alumnat a l’aula ordinària, en grup reduït o
atenció individual, com la preparació de materials i activitats adaptades en col·laboració
amb la resta del professorat, per tal de disposar dels recursos apropiats en el conjunt
de l’atenció que reben.
Un cop cobertes aquestes prioritats, si encara tenen disponibilitat horària, aquests especialistes
s’hauran de sumar a altres actuacions que el centre els assigni, en el conjunt de mesures
adreçades a l’atenció a la diversitat.
Els mestres de pedagogia terapèutica participaran en la comissió d’atenció a la diversitat i en
l’elaboració dels plans individualitzats.
Quan un centre disposi alhora de professorat de psicologia i pedagogia i de mestre o mestra de
pedagogia terapèutica, la comissió d’atenció a la diversitat establirà la distribució d’actuacions
que haurà de fer cadascun per dur a terme les funcions que tenen atribuïdes.
Per dur a terme les seves actuacions, els mestres de pedagogia terapèutica s'han de coordinar
amb el professorat de psicologia i pedagogia.


El professorat d'unitats de suport a l'educació especial

En els centres que disposin d’unitats de suport a l’educació especial els professionals assignats
a aquestes unitats centraran la seva intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin, tant
com sigui possible i adequat, la participació de l’alumnat de la unitat en les activitats de l’aula
ordinària i del centre.
Els professionals de les Aules Específiques d'educació especial hauran de:
• Elaborar, amb la col·laboració de l’EAP i del professorat del centre, el pla d’atenció
educativa a l’alumnat atès pels professionals de les Aules Específiques d'educació especial  :

prioritats educatives i estratègies per facilitar la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i del
centre, activitats d’atenció individual o en grup reduït, criteris de seguiment i
d’avaluació...

• Elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació de
l’alumnat en les activitats del grup ordinari.
• Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària.
• Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes
de la unitat requereixin.
• Formular les propostes d’adaptacions curriculars i plans individualitzats i les
adaptacions de grup per a l’alumnat atès pels professionals de les Aules Específiques d'educació especial
• Col·laborar en la tutoria individual de l’alumnat que atén.

L’atenció per part dels professionals assignats com a suport a l’educació especial s’ha de
proporcionar, sempre que sigui possible i adequat en situacions generals o ordinàries, i quan
sigui necessari en situacions de grups reduïts d’alumnes, en situacions d’atenció individual o en
altres formes d’agrupament d’alumnat.

Els suports dels especialistes tenen la finalitat de proporcionar a l’alumnat amb necessitats
educatives especials condicions adequades per al progrés en l’adquisició de les capacitats
establertes en el currículum de l’etapa i per a la seva participació en les activitats generals de
les aules ordinàries i del centre.

No hay comentarios: