19 enero 2009

Plans individualitzats

Un pla individualitzat és la programació de les activitats escolars i dels ajuts necessaris perquè
un determinat alumne amb grans dificultats per seguir el currículum i per participar en les
activitats generals, i per al qual no són suficients les mesures ordinàries d’atenció a la
diversitat, pugui accedir als aprenentatges, progressar-hi i participar en les activitats ordinàries.

El pla individualitzat podrà tenir la durada que determini l’equip que l’elabora o la que hagi
previst el centre en el seu pla d’atenció a la diversitat. És aconsellable, però, que abasti un curs
acadèmic com a màxim.

L’elaboració d’un pla individualitzat es pot fer a demanda del tutor o qualsevol altre professor si
identifica que per, a un determinat alumne, no basten les mesures ordinàries d’atenció a la
diversitat. La petició s’adreçarà a la comissió d’atenció a la diversitat del centre, que valorarà i
farà les orientacions necessàries per definir la resposta educativa més idònia per a l’alumne/a.
L’equip que elabora el pla estarà format per aquells professors i professionals que després
hauran d’intervenir amb l’alumne o que n’han de fer el seguiment psicopedagògic. A tall
orientatiu n’haurien de formar part el tutor o tutora, que en serà el responsable, altre
professorat, especialistes de psicologia/pedagogia, educadors o auxiliars del centre si hi han
d’intervenir. A més, sempre que sigui aconsellable, es demanarà la participació de l’equip
d’orientació i assessorament psicopedagògic o altres professionals dels serveis educatius que
tinguin relació amb l’alumne.
Per a l’aplicació d’un pla individualitzat caldrà la conformitat del pare, mare o tutor/a legal de
l’alumne, als quals s’informarà i demanarà la participació en les decisions que es prenguin i
se’ls lliurarà una còpia del pla individualitzat. Trimestralment se’ls informarà de l’evolució del
desenvolupament del pla i dels canvis proposats, en cas que fossin necessaris.
L’aprovació del pla correspon al director o directora, previ vistiplau de la comissió d’atenció a la
diversitat. En l’expedient de l’alumne/a hi ha de constar una còpia del pla.
Un pla individualitzat ha d’incloure:
a. Avaluació inicial:
• Valoració psicopedagògica
• Avaluació d’aprenentatges: identificació de les habilitats de l’alumne en els
diferents àmbits i matèries curriculars
b. Programa de treball:
• Els objectius i les competències prioritàries d’aprenentatge de diferents àmbits i
matèries curriculars.
• Altres objectius d’aprenentatge, com ara habilitats personals i socials i
d’autonomia executiva.
• Activitats que ha de realitzar l’alumne, materials a utilitzar, emplaçament i
responsable (aula ordinària, grup reduït, sessions individuals amb
fisioterapeuta, logopeda...)
c. Quadre horari setmanal de l’alumne
d. Criteris d’avaluació de l’alumne i del programa
e. Calendari de control i seguiment del pla individualitzat per part de l’equip
f. Nom del professor responsable i de la resta de membres de l’equip
Cada inici de curs s’haurà de plantejar i decidir si l’alumne ha de seguir amb el pla
individualitzat o es oportú aplicar unes altres mesures d’atenció menys singulars.

També es podrà finalitzar anticipadament el pla si, a proposta de la persona responsable i amb
l’aprovació de la comissió d’atenció a la diversitat, es considera adient per atendre les
necessitats de l’alumne/a.
En el cas que l’alumne juntament amb el pare, mare o tutor/a legal, o aquests últims si fa al
cas, vulguin sol·licitar la finalització del pla, hauran de fer-ho mitjançant una sol·licitud en què
facin constar les raons per les quals desisteixen. La comissió d’atenció a la diversitat del centre
estudiarà la sol·licitud de l’alumne i els seus representants legals i elevarà proposta al director/a
del centre perquè la resolgui. El director del centre haurà de notificar per escrit al pare, mare o
tutor/a legal de l’alumne la resolució adoptada

No hay comentarios: