19 enero 2009

Qué es un alumne de Necesitats educatives especíals?

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

En el marc dels principis generals de l'educació inclusiva, l’atenció a l’alumnat s’ha de proporcionar, sempre que per les seves característiques sigui possible i adequat, en entorns escolars ordinaris, proporcionant-los el suport necessari per possibilitar-los l’accés als entorns i activitats generals i als aprenentatges escolars i l’assoliment de les competències bàsiques. 
L’aprenentatge cooperatiu, la intervenció de més d’un professional a l’aula, la planificació individualitzada, la participació de l’alumnat en l’activitat d’aula, la resolució col·laborativa de conflictes, entre altres, poden afavorir la inclusió de tot l’alumnat a l’aula ordinària.
L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat ha de plantejar-se des de la perspectiva global del centre i ha de formar part de la seva planificació.
Els mestres de pedagogia terapèutica i el professorat de psicologia i pedagogia han de prioritzar l’atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives greus en els entorns escolars ordinaris.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials ha de seguir el mateix procés que la resta d’alumnat. Els plans individualitzats han d’esdevenir el referent per a l’avaluació d’aquest alumnat, tenint en compte, en el marc dels objectius del curs i de l’etapa, l’assoliment de les competències que afavoreixen l’autonomia per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal i social.
L'equip docent, amb la col·laboració de l’EAP, ha de fer el seguiment dels aprenentatges dels alumnes i adoptar les decisions que correspongui en relació amb l’atenció educativa que es dóna a l’alumne/a, procurant sempre la màxima participació de l’alumne/a en els entorns i grups ordinaris.
En la valoració del procés d’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats educatives especials es tindrà especialment en compte l’assoliment de les competències bàsiques, el desenvolupament personal i social i l’adquisició d’hàbits d’autonomia i de treball.
En els informes trimestrals s’explicitarà l’evolució de l’alumne/a en les diferents matèries, explicitant, fins on sigui possible, els continguts treballats i els aprenentatges realitzats, l’assoliment d’hàbits de treball i d’autonomia i l’adaptació al centre i al grup. És convenient utilitzar el mateix model d’informe que amb la resta de l’alumnat.
En finalitzar el curs escolar els professors i professores que han impartit cadascuna de les matèries han d’atorgar a l’alumne/a la qualificació que correspongui, tenint en compte els plans individualitzats que per a cada alumne/a s’hagin formulat. 
Correspon a l'equip docent decidir sobre la promoció de l’alumnat. Els alumnes que segueixin un pla individualitzat han de ser escolaritzats en el nivell i grup que, atenent la proposta educativa que se’ls formuli, es determini en el pla individualitzat o en l’adaptació curricular corresponent.
En l’avaluació final de l’etapa es considerarà la maduresa de l’alumne/a en relació amb els objectius de l’etapa, la maduresa personal i les possibilitats de progrés en cursos posteriors.
La comissió d’atenció a la diversitat ha de fer el seguiment de l’evolució de l’alumne/a amb necessitats educatives especials amb els tutors i professionals especialistes --Equips psicopedagògics, professorat de psicologia i pedagogia, mestre/a de pedagogia terapèutica, professionals de recursos externs-- com a element clau de les decisions organitzatives, curriculars i avaluatives que es prenguin per afavorir la inclusió escolar.
La implicació de les famílies i l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que es tracten i els acords que es prenen seran essencials per poder fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat.
El coordinador/a pedagògic/a del centre ha de vetllar per l’elaboració de les adaptacions curriculars necessàries i per la regularització de propostes de plans individualitzats que hagin de ser aprovades pel director o directora del centre amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la diversitat.
En els documents oficials d'avaluació es faran constar les mesures d'atenció a la diversitat adoptades i el pla individualitzat, si escau.

No hay comentarios: